Archive for the 'Stereo' Category

กล้องสเตอริโอ Optika ST-40-2L

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ยี่ห้อ Optika จากประเทศอิตาลี รุ่น ST-40-2L กำลังขยาย 2-4 เท่า

กล้องสเตอริโอ XTX-PW6C-W

กล้องสเตอริโอ รุ่น XTX-PW6C-W กำลังขยาย 10 และ 30 เท่า (กล่องโฟม) (Strereo) ผลิตจากประเทศจีน