Posts Tagged 'กระเป๋าอลูมิเนียม'

กล้องกระบอกตาคู่ XSZ-135D

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ รุ่น XSZ-135D กำลังขยาย 40-1500 เท่า (กระเป๋าอลูมิเนียม) ผลิตจากประเทศจีน

กล้องสเตอริโอซูม XTL-2300

กล้องสเตอริโอซูม รุ่น XTL-2300 กำลังขยาย 7-45 เท่า (กระเป๋าอลูมิเนียม) (Zoom Stereo) ผลิตจากประเทศจีน