Posts Tagged 'กล้องกระบอกตาเดียว'

กล้องตาเดียวดิจิตอล T-1252

กล้องจุลทรรศน์ตาเดียวแบบดิจิตอล รุ่น T-1252 กำลังขยาย 40-400 เท่า พร้อม software มาตราฐานอเมริกา

กล้องตาเดียวดิจิตอล T-1952

กล้องจุลทรรศน์ตาเดียวแบบดิจิตอล รุ่น T-1952 กำลังขยาย 40-1000 เท่า พร้อม software มาตราฐานอเมริกา