Posts Tagged 'กล้องสเตอริโอซูม'

กล้องสเตอริโอซูม XTL-2300

กล้องสเตอริโอซูม รุ่น XTL-2300 กำลังขยาย 7-45 เท่า (กระเป๋าอลูมิเนียม) (Zoom Stereo) ผลิตจากประเทศจีน