Posts Tagged 'ประเทศจีน'

กล้องกระบอกตาคู่ Novel N-180M

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ยี่ห้อ Novel รุ่น N-180M กำลังขยาย 40-1000 เท่า ผลิตจากประเทศจีน

กล้องกระบอกตาคู่ Novel N-300M

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ยี่ห้อ Novel รุ่น N-300M กำลังขยาย 40-1000 เท่า ผลิตจากประเทศจีน

กล้องกระบอกตาเดียว SME-F1

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาเดียว รุ่น SME-F1 กำลังขยาย 20-600 เท่า (กล่องไม้) (Monocular) ผลิตจากประเทศจีน

กล้องกระบอกตาเดียว SME-F2

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาเดียว รุ่น SME-F2 กำลังขยาย 40-1600 เท่า (กล่องไม้) ผลิตจากประเทศจีน

กล้องกระบอกตาคู่ XSZ-135D

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ รุ่น XSZ-135D กำลังขยาย 40-1500 เท่า (กระเป๋าอลูมิเนียม) ผลิตจากประเทศจีน

กล้องสเตอริโอ XTX-PW6C-W

กล้องสเตอริโอ รุ่น XTX-PW6C-W กำลังขยาย 10 และ 30 เท่า (กล่องโฟม) (Strereo) ผลิตจากประเทศจีน

กล้องสเตอริโอซูม XTL-2300

กล้องสเตอริโอซูม รุ่น XTL-2300 กำลังขยาย 7-45 เท่า (กระเป๋าอลูมิเนียม) (Zoom Stereo) ผลิตจากประเทศจีน