Posts Tagged 'ประเทศอิตาลี'

กล้องกระบอกตาคู่ Optika B-130

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ยี่ห้อ Optika จากประเทศอิตาลี รุ่น B-130 กำลังขยาย 40-1000 เท่า

กล้องสเตอริโอ Optika ST-40-2L

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ยี่ห้อ Optika จากประเทศอิตาลี รุ่น ST-40-2L กำลังขยาย 2-4 เท่า