Posts Tagged 'สเตอริโอ'

กล้องสเตอริโอ Optika ST-40-2L

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ยี่ห้อ Optika จากประเทศอิตาลี รุ่น ST-40-2L กำลังขยาย 2-4 เท่า