Posts Tagged '40-1000x'

กล้องกระบอกตาคู่ Optika B-130

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ยี่ห้อ Optika จากประเทศอิตาลี รุ่น B-130 กำลังขยาย 40-1000 เท่า

กล้องกระบอกตาคู่ Novel N-180M

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ยี่ห้อ Novel รุ่น N-180M กำลังขยาย 40-1000 เท่า ผลิตจากประเทศจีน

กล้องกระบอกตาคู่ Novel N-300M

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ยี่ห้อ Novel รุ่น N-300M กำลังขยาย 40-1000 เท่า ผลิตจากประเทศจีน

กล้องกระบอกตาคู่ Meiji MT4200L

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ยี่ห้อ Meiji รุ่น MT4200L คุณภาพสูง กำลังขยาย 40-1000 เท่า มาตราฐานญี่ปุ่น

กล้องตาเดียวดิจิตอล T-1952

กล้องจุลทรรศน์ตาเดียวแบบดิจิตอล รุ่น T-1952 กำลังขยาย 40-1000 เท่า พร้อม software มาตราฐานอเมริกา