Posts Tagged '40-400x'

กล้องตาเดียวดิจิตอล T-1252

กล้องจุลทรรศน์ตาเดียวแบบดิจิตอล รุ่น T-1252 กำลังขยาย 40-400 เท่า พร้อม software มาตราฐานอเมริกา