Posts Tagged 'B-130'

กล้องกระบอกตาคู่ Optika B-130

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ยี่ห้อ Optika จากประเทศอิตาลี รุ่น B-130 กำลังขยาย 40-1000 เท่า