Posts Tagged 'Meiji'

กล้องกระบอกตาคู่ Meiji MT4200L

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ยี่ห้อ Meiji รุ่น MT4200L คุณภาพสูง กำลังขยาย 40-1000 เท่า มาตราฐานญี่ปุ่น