Posts Tagged 'Microscope'

กล้องกระบอกตาคู่ Optika B-130

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ยี่ห้อ Optika จากประเทศอิตาลี รุ่น B-130 กำลังขยาย 40-1000 เท่า

กล้องสเตอริโอ Optika ST-40-2L

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ยี่ห้อ Optika จากประเทศอิตาลี รุ่น ST-40-2L กำลังขยาย 2-4 เท่า

กล้องกระบอกตาคู่ Novel N-180M

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ยี่ห้อ Novel รุ่น N-180M กำลังขยาย 40-1000 เท่า ผลิตจากประเทศจีน

กล้องกระบอกตาคู่ Novel N-300M

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ยี่ห้อ Novel รุ่น N-300M กำลังขยาย 40-1000 เท่า ผลิตจากประเทศจีน

กล้องกระบอกตาคู่ Meiji MT4200L

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ยี่ห้อ Meiji รุ่น MT4200L คุณภาพสูง กำลังขยาย 40-1000 เท่า มาตราฐานญี่ปุ่น

กล้องกระบอกตาเดียว SME-F1

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาเดียว รุ่น SME-F1 กำลังขยาย 20-600 เท่า (กล่องไม้) (Monocular) ผลิตจากประเทศจีน

กล้องกระบอกตาเดียว SME-F2

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาเดียว รุ่น SME-F2 กำลังขยาย 40-1600 เท่า (กล่องไม้) ผลิตจากประเทศจีน

กล้องกระบอกตาคู่ XSZ-135D

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ รุ่น XSZ-135D กำลังขยาย 40-1500 เท่า (กระเป๋าอลูมิเนียม) ผลิตจากประเทศจีน

กล้องสเตอริโอ XTX-PW6C-W

กล้องสเตอริโอ รุ่น XTX-PW6C-W กำลังขยาย 10 และ 30 เท่า (กล่องโฟม) (Strereo) ผลิตจากประเทศจีน

กล้องตาเดียวดิจิตอล T-1252

กล้องจุลทรรศน์ตาเดียวแบบดิจิตอล รุ่น T-1252 กำลังขยาย 40-400 เท่า พร้อม software มาตราฐานอเมริกา

กล้องสเตอริโอซูม XTL-2300

กล้องสเตอริโอซูม รุ่น XTL-2300 กำลังขยาย 7-45 เท่า (กระเป๋าอลูมิเนียม) (Zoom Stereo) ผลิตจากประเทศจีน

กล้องตาเดียวดิจิตอล T-1952

กล้องจุลทรรศน์ตาเดียวแบบดิจิตอล รุ่น T-1952 กำลังขยาย 40-1000 เท่า พร้อม software มาตราฐานอเมริกา