Posts Tagged 'Monocular'

กล้องกระบอกตาเดียว SME-F1

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาเดียว รุ่น SME-F1 กำลังขยาย 20-600 เท่า (กล่องไม้) (Monocular) ผลิตจากประเทศจีน

กล้องกระบอกตาเดียว SME-F2

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาเดียว รุ่น SME-F2 กำลังขยาย 40-1600 เท่า (กล่องไม้) ผลิตจากประเทศจีน

กล้องตาเดียวดิจิตอล T-1252

กล้องจุลทรรศน์ตาเดียวแบบดิจิตอล รุ่น T-1252 กำลังขยาย 40-400 เท่า พร้อม software มาตราฐานอเมริกา

กล้องตาเดียวดิจิตอล T-1952

กล้องจุลทรรศน์ตาเดียวแบบดิจิตอล รุ่น T-1952 กำลังขยาย 40-1000 เท่า พร้อม software มาตราฐานอเมริกา