Posts Tagged 'T-1952'

กล้องตาเดียวดิจิตอล T-1952

กล้องจุลทรรศน์ตาเดียวแบบดิจิตอล รุ่น T-1952 กำลังขยาย 40-1000 เท่า พร้อม software มาตราฐานอเมริกา