Posts Tagged 'XSZ-135D'

กล้องกระบอกตาคู่ XSZ-135D

กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ รุ่น XSZ-135D กำลังขยาย 40-1500 เท่า (กระเป๋าอลูมิเนียม) ผลิตจากประเทศจีน